Nye reglar i arbeidsmiljølova

1. januar 2024 trådte det i kraft ei rekkje endringar i arbeidsmiljølova. Endringane får betyding for kva rettar arbeidstakar har, og kva pliktar arbeidsgjevar er pålagt. Under vil ein kort gjere greie for nokre av desse endringane.

Valdserstatning

1.januar i år trådte ny voldserstatningslov i kraft. Den nye lova inneber fleire endringar frå den oppheva voldsoffererstatningslova og ein skal kort nemne nokre her. I det høve er det grunn til å nemne at Advokatforeninga sitt bistandsutval har påpeika at dei meiner at den nye lova reelt sett inneber ei innstramming i fornærma sine rettar.

Naturskadeerstatning og klargjøring i lovverket

Det er mange utsatte steder å bo i Norge og det norske klimaet kan være utfordrende. Ifølge Finans Norge øker risikoen for store vær- og naturskader. I 2022 ble erstatningene etter naturskader på 830 millioner kroner, og stormskader utgjorde godt over halvparten av naturskadeerstatningene.

Nye reglar for innleige frå bemanningsføretak

Lenge har det vore varsla om at det vil skje innstrammingar i moglegheita til innleige frå bemanningsføretak. Stortinget har no vedteke dei nye reglane som trer i kraft 1. april 2023, men med ein overgangsperiode på 3 månader for avtalar som allereie er inngått. Endringane inneber mellom anna eit forbod som innleige frå bemanningsføretak ved mellombelse behov. Det vert òg innført eit totalforbod mot innleige i byggenæringa i Oslo-området.

Kva konsekvensar vil dette få for di verksemd?

Har du tilsette på heimekontor?

Frå 1. juli 2022 trådte det i kraft nye reglar for heimekontor. Dei nye reglane gjer at mange arbeidsgjevarar må inngå skriftlege avtalar med sine tilsette.

Lovendring mellombels tilsetjing

Som kjend varsla Støre-regjeringa allereie kort tid etter regjeringsskiftet at dei ville oppheve den generelle adgangen til mellombels tilsetjing i arbeidsmiljølova § 14-9 andre ledd bokstav f. Forslaget er no vedteke og lovendringa trer i kraft 1. juli 2022.

Enkeltpersonsforetak eller aksjeselskap?

Dersom du har eller skal opprette et firma kan det være lurt å ta et bevisst valg til hvordan virksomheten skal organiseres. I denne artikkelen vil jeg vise hva som er særpregene ved to av de vanligste selskapsformene: enkeltpersonsforetak og aksjeselskap. Dersom du ønsker veiledning rundt hvilken form som passer for deg og ditt firma, må du gjerne ta kontakt på post@responsa.no

Sambuarkontrakt – treng ein det?

Til tross for at rettane til sambuarar er vorte styrka dei siste åra, er skilnaden mellom dei rettane ein har ved å vere gift, samanlikna med sambuarskap, større enn mange trur. Medan lovverket har eit gjennomtenkt regelverk for ektefellar, er sambuarar juridisk sett i ein dårlegare posisjon. Dei manglar det tryggleiksnettet som lovgjevar har etablert for dei som vel å inngå ekteskap.

Kan ein stole på digitale matrikkelopplysningar og -kart?

I fleire år har norske styresmakter arbeidd med utvikling av digitale matrikkelopplysningar og -kart. Når ein i dag via kartverket sin portal www.seeiendom.no eller www.norgeskart.no søker opp og finn opplysningar om eigedom, herunder kart med grenser, tenkjer ein gjerne at opplysningane stemmer. Men er det slik?

Er du medviten på korleis du kommuniserer i forhandlingar?

Advokat Sturla Vik-Vestly har mange jarn i elden. Med sin unike kompetanse og formidlingsevne har han den siste tida gjeve ut bok, undervist på høgskulenivå og halde føredrag om forhandling og kommunikasjon. Eit tema som er like relevant for aktørar i næringslivet som for privatpersonar. Alle er involverte i forhandlingssituasjonar frå tid til anna.