Naturskadeerstatning og klargjøring i lovverket

Det er mange utsatte steder å bo i Norge og det norske klimaet kan være utfordrende. Ifølge Finans Norge øker risikoen for store vær- og naturskader. I 2022 ble erstatningene etter naturskader på 830 millioner kroner, og stormskader utgjorde godt over halvparten av naturskadeerstatningene.

Av advokat Maria Kalstø

Heldigvis har de fleste i Norge dekning for naturskader på bygning og innbo på grunn av den norske naturskadeforsikringsordningen. Bygning og innbo som er forsikret mot brannskade vil også være forsikret mot naturskade jf. naturskadeforsikringsloven § 1.

For å klargjøre hvilke skader som regnes som naturskader, er naturskadeforsikringsloven endret fra 1. januar 2023. I lovens § 1 angis uttømmende alle skadene som regnes som naturskade etter naturskadeforsikringsordningen:

«Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke i form av skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd.»

I tillegg til naturskadeforsikringsordningen, finnes det også en statlig naturskadeordning. Statens naturskadeordning kan gi erstatning for skader på verdier som ikke kan forsikres, f.eks. jordbruksareal, steinmur, molo eller bru.

Det kan oppstå behov for juridisk bistand i saker om naturskade. Ta gjerne kontakt med våre advokater for råd og veiledning.

Relaterte saker

Råd

Nye reglar i arbeidsmiljølova

Råd, Siste nytt

Valdserstatning

Råd

Nye reglar for innleige frå bemanningsføretak

Råd

Har du tilsette på heimekontor?

Råd

Lovendring mellombels tilsetjing

Råd

Enkeltpersonsforetak eller aksjeselskap?