Med brei erfaring frå ulike problemstillingar i næringslivet i Sunnhordland, Hardanger og på Haugalandet bidrar Responsa med effektiv juridisk kompetanse for viktige val og prosessar for våre klientar.

Våre saksfelt

Reglane om offentleg anskaffelser er kompliserte. Med god juridisk rådgjeving kan vi være en trygg og erfaren samarbeidspartner for deg under hele anskaffelsesprosessen. Vi kan bistå både offentlege innkjøparar og private verksemder som gir inn tilbod.

For offentlege innkjøparar kan vi rådgi til dømes ved val av prosess, utforming av konkurransegrunnlag og gjennomføring av prosessen.

Tilbydarar kan ha nytte av juridiske råd knytt til tolkning og utforming av tilbod for å sikra at alle krava i konkurransegrunnlaget er oppfylt og klage i tilfelle der ein er urettmessig forbigått. Det kan vera små marginar som skil om ein vinn eller tapar ein konkurranse og en erfaren samarbeidspartner  i slike prosessar kan difor vera avgjerande.

Advokater som jobbar med saksfeltet:

Margrethe Framnes Neset
Advokat
476 15 799

Margrethe Framnes Neset vart jurist i 2011. Det same året fullførte ho ein Master of Laws (LLM) in Corporate and Commercial Law ved Bond University i Australia.

Margrethe vart tilsett ved vårt kontor på Stord i 2011. Ho gir bistand innanfor dei fleste rettsområder.

Kjell Petter Neset
Advokat
913 36 587

Kjell Petter Neset vart utdanna som jurist i 1998. Han tenestegjorde som vernepliktig jurist for Forsvaret i 1998/99 og byrja deretter som advokatfullmektig hos advokat Leif Jakob Sydnes i 1999. I 2001 starta han eiga advokatverksemd. Etter å ha drive for seg sjølve nokre år vart han ein av stiftarane av Advokatane Sydnes og Neset i 2005. I Advokatane Sydnes og Neset AS har han vore partnar/ advokat sidan oppstarten 1. januar 2005. Selskapet heiter frå og med 1. september 2013 Advokatfirmaet Responsa AS.

Neset har hatt ein svært variert praksis gjennom åra. Jobbar i dag som prosedyreadvokat og rådgivar innanfor forretningsjuridiske områder. Spesialfag i selskapsrett og kompentanse innanfor arbeid med fusjonar/ fisjonar, stifting/ organisering av selskap og liknande. Innehar fleire styreverv. Særskilt god erfaring med insolvensrett (konkurs/ gjeldsforhandling) og eigedomsutvikling. Også ein del prosedyre innanfor strafferett.

Akvakultur er ei næring som det er stilt strenge offentlegrettslege krav til og som kan møta krevjande privatrettslege utfordringar. Det å søkja juridisk rådgjeving kan syna seg lønsamt.

Vi kan m.a. hjelpa med:

 • Offentlegrettslege krav/pålegg etter akvakulturlov, matlov, forureiningslov, plan- og bygningslov mv.
 • Eigedomstvistar – tingsrettslege spørsmål
 • kontrakt

Advokater som jobbar med saksfeltet:

Arild Birkeland
Advokat
992 72 656

Arild Birkeland var ferdig utdanna som jurist i 1996. Han tenestegjorde som vernepliktig jurist for Forsvaret i 1996/97. Frå juni 1997 til 1999 jobba han som sakshandsamar i Utlendingsdirektoratet. Etter 2 år i Udi jobba han i Fiskeridepartementet frå 1999 til desember 2001 og jobba særleg med deltakaradgang i lukka fiskeri (kvitfisk og pelagisk), foskriftsarbeid og internasjonale forhandlingar. I desember 2001 byrja han som advokatfullmektig hos advokat Kjell Petter Neset og fekk bevilling i oktober 2004. Advokatselskapet Advokatane Sydnes og Neset AS vart stifta i 2005 og Birkeland har vært partnar/ advokat i selskapet sidan oppstarten 1. januar 2005. Selskapet heiter frå og med 1. september 2013 Advokatfirmaet Responsa AS.

Arild Birkeland har hatt ein svært variert praksis gjennom åra. Han jobbar i dag mykje med forvaltingsrett, utlendingsrett, barnevern og barneforselingsaker. I tillegg jobbar han med arbeidsrett, arverett, skjønnssaker og anna tingsrett. Birkeland er fast bistandsadvokat for Sunnhordland tingrett og jobbar mykje som bistandsadvokat. Birkeland jobbar også som forsvarar i straffesaker.

Kjell Petter Neset
Advokat
913 36 587

Kjell Petter Neset vart utdanna som jurist i 1998. Han tenestegjorde som vernepliktig jurist for Forsvaret i 1998/99 og byrja deretter som advokatfullmektig hos advokat Leif Jakob Sydnes i 1999. I 2001 starta han eiga advokatverksemd. Etter å ha drive for seg sjølve nokre år vart han ein av stiftarane av Advokatane Sydnes og Neset i 2005. I Advokatane Sydnes og Neset AS har han vore partnar/ advokat sidan oppstarten 1. januar 2005. Selskapet heiter frå og med 1. september 2013 Advokatfirmaet Responsa AS.

Neset har hatt ein svært variert praksis gjennom åra. Jobbar i dag som prosedyreadvokat og rådgivar innanfor forretningsjuridiske områder. Spesialfag i selskapsrett og kompentanse innanfor arbeid med fusjonar/ fisjonar, stifting/ organisering av selskap og liknande. Innehar fleire styreverv. Særskilt god erfaring med insolvensrett (konkurs/ gjeldsforhandling) og eigedomsutvikling. Også ein del prosedyre innanfor strafferett.

Sturla Vestly
Advokat
95 70 13 87

Sturla Vestly vart jurist i 1999 og har sidan hatt stilling som omsorgssjef i Suldal kommune og politiadvokat ved Hordaland politidistrikt.

Sturla Vestly etablerte Advokatfirma Vik Vestly AS i 2002 og har siden den gong vore advokat /partner. Vestly er ein av fire partnere i Advokatfirmaet Responsa AS. Vestly har også utdanning og bakgrunn som polititenestemann (utdanna i 1991 og tenestegjorde i perioden 1991 – 1996).

​Hovedarbeidsområder er entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, samt alminneleg og spesiell kontraktsrett.

Sturla Vestly er også sertifisert NLP Master Practitioner Coach og Business Integrative Coach, og yt bistand til bedriftar og privatkundar innan forhandlingsteknikk, forhandlingsstrategiar, teamutvikling og teamleiing, gjennom selskapet Vingeslag AS. For mer info: sjå www.vingeslag.no.

Flere av våre advokater har lang erfaring fra mekling og tvisteløsning. I all vår bistand til våre klienter er vår grunnleggende holdning at saken skal løses til beste for klientens interesser. Mekling er et virkemiddel for å kunne oppnå gode løsninger.

I tvistesaker vil vår bistand for eksempel omfatte:

 • Analyse av tviste- og forhandlingssituasjonen
 • Prosessrisikovurderinger
 • Forhandlinger med motpart
 • Mekling – enten privat eller i regi av rettsapparatet.
 • Mekling i regi av advokatmeklingsordningen
 • Voldgift
 • Domstolsbehandling av tvist

Advokater som jobbar med saksfeltet:

Sturla Vestly
Advokat
95 70 13 87

Sturla Vestly vart jurist i 1999 og har sidan hatt stilling som omsorgssjef i Suldal kommune og politiadvokat ved Hordaland politidistrikt.

Sturla Vestly etablerte Advokatfirma Vik Vestly AS i 2002 og har siden den gong vore advokat /partner. Vestly er ein av fire partnere i Advokatfirmaet Responsa AS. Vestly har også utdanning og bakgrunn som polititenestemann (utdanna i 1991 og tenestegjorde i perioden 1991 – 1996).

​Hovedarbeidsområder er entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, samt alminneleg og spesiell kontraktsrett.

Sturla Vestly er også sertifisert NLP Master Practitioner Coach og Business Integrative Coach, og yt bistand til bedriftar og privatkundar innan forhandlingsteknikk, forhandlingsstrategiar, teamutvikling og teamleiing, gjennom selskapet Vingeslag AS. For mer info: sjå www.vingeslag.no.

Vi har advokatar som jamleg får bustyraroppdrag frå Hardanger tingrett, Sunnhordland tingrett og Haugaland tingrett i konkurssaker. Desse advokatane har gjennom sitt årelange arbeid innanfor konkursretten fått ein kompetanse som mange firma også gjer nytte av i forsøk på å unngå konkurs. Vi har i løpet av forsommaren 2020 arrangert fleire kurs for næringsråda i våre regionar for å førebu bedrifter på kva dei nye reglane om restrukturering kan gi av sjansar for bedrifter som normalt har hatt sunn drift, men som er blitt ramma hardt av koronakrisa i landet. Vi oppmodar slike bedrifter om å ta kontakt tidleg for å få bistand til å nytte reglane som hjelp til å kome ut av ei økonomisk knipe.

Kontakt advokat Tonje Tvilde (Voss) eller advokat Kjell Petter Neset/ Margrethe F. Neset (Stord) om du treng bistand i saker som dette.

Advokater som jobbar med saksfeltet:

Tonje Tvilde
Advokat
93 86 42 08

Tonje Tvilde er utdanna frå Universitetet i Bergen i 2011. Ho vart tilsett som advokatfullmektig og seinare advokat i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig der ho arbeidde i fem år før ho flytta «heim» til Voss. Der starta ho i juristjobb i Vegtilsynet. Tonje hadde i eit par månader eigen advokatpraksis før ho vart tilsett i Advokatfirmaet Responsa AS. Tonje arbeider ved vårt kontor på Voss og gir bistand innanfor dei fleste rettsområder. Ho arbeider særskilt med arbeidsrett og insolvens.

Kjell Petter Neset
Advokat
913 36 587

Kjell Petter Neset vart utdanna som jurist i 1998. Han tenestegjorde som vernepliktig jurist for Forsvaret i 1998/99 og byrja deretter som advokatfullmektig hos advokat Leif Jakob Sydnes i 1999. I 2001 starta han eiga advokatverksemd. Etter å ha drive for seg sjølve nokre år vart han ein av stiftarane av Advokatane Sydnes og Neset i 2005. I Advokatane Sydnes og Neset AS har han vore partnar/ advokat sidan oppstarten 1. januar 2005. Selskapet heiter frå og med 1. september 2013 Advokatfirmaet Responsa AS.

Neset har hatt ein svært variert praksis gjennom åra. Jobbar i dag som prosedyreadvokat og rådgivar innanfor forretningsjuridiske områder. Spesialfag i selskapsrett og kompentanse innanfor arbeid med fusjonar/ fisjonar, stifting/ organisering av selskap og liknande. Innehar fleire styreverv. Særskilt god erfaring med insolvensrett (konkurs/ gjeldsforhandling) og eigedomsutvikling. Også ein del prosedyre innanfor strafferett.

Margrethe Framnes Neset
Advokat
476 15 799

Margrethe Framnes Neset vart jurist i 2011. Det same året fullførte ho ein Master of Laws (LLM) in Corporate and Commercial Law ved Bond University i Australia.

Margrethe vart tilsett ved vårt kontor på Stord i 2011. Ho gir bistand innanfor dei fleste rettsområder.

Maren Simonsen
Advokat
99 23 55 45

Maren Simonsen vart uteksaminert frå Universitetet i Bergen i juni 2016 med fullført mastergrad i rettsvitenskap. Før dette hadde ho bachelorgrad teken på Universitetet i Stavanger i perioden aug 2008 til jun 2011. Som del av masterutdanninga studerte ho ved Bond University i Australia.

Maren kjem til Advokatfirmaet Responsa AS frå stilling i NAV der ho har arbeidd i 1 ½ år som jurist.

Maren vil styrke vår stab i forvaltningsrettslege spørsmål og særskilt trygderetten. Med bakgrunn i at ho har spesialfag innanfor selskapsrett vil ho også bli nytta i høve til forretningsjus både innanfor selskapsrett og insolvensrett.

Immaterielle rettigheter er eiendomsretter av ikke-materiell art. Immaterialrettigheter gjelder retten til ideen bak produktet som f.eks. opphavsrett, patentrett, rett til varemerker og rett til design. Sentrale lover på området er åndsverkloven, patentloven, varemerkeloven og designloven. Spørsmål om immaterialretter kan dukke opp i en rekke ulike former. Hvem skal eie retten til å bruke, profitere og profilere seg på ideer som vokser ut av et samarbeid? Kan kreditorer beslaglegge ens immaterielle «verdier»? Hvordan må man gå frem for å beskytte dette? Har du opphavsrett til et produkt som du har utviklet, og kan du utlede rettigheter på bakgrunn av immaterialrettens regler? Har du som privatperson eller bedrift spørsmål innen noen av disse områdene, bistår vi gjerne.

Vi kan bistå ved utarbeidelsen av avtaler vedrørende immaterielle retter:

 • Veiledning rundt hvilke retter man har eller vil kunne få
 • Hvordan man eventuelt bør gå frem for å verne om disse
 • Bistand ved rettslige konflikter rundt immaterielle rettigheter

 

Advokater som jobbar med saksfeltet:

Kjell Petter Neset
Advokat
913 36 587

Kjell Petter Neset vart utdanna som jurist i 1998. Han tenestegjorde som vernepliktig jurist for Forsvaret i 1998/99 og byrja deretter som advokatfullmektig hos advokat Leif Jakob Sydnes i 1999. I 2001 starta han eiga advokatverksemd. Etter å ha drive for seg sjølve nokre år vart han ein av stiftarane av Advokatane Sydnes og Neset i 2005. I Advokatane Sydnes og Neset AS har han vore partnar/ advokat sidan oppstarten 1. januar 2005. Selskapet heiter frå og med 1. september 2013 Advokatfirmaet Responsa AS.

Neset har hatt ein svært variert praksis gjennom åra. Jobbar i dag som prosedyreadvokat og rådgivar innanfor forretningsjuridiske områder. Spesialfag i selskapsrett og kompentanse innanfor arbeid med fusjonar/ fisjonar, stifting/ organisering av selskap og liknande. Innehar fleire styreverv. Særskilt god erfaring med insolvensrett (konkurs/ gjeldsforhandling) og eigedomsutvikling. Også ein del prosedyre innanfor strafferett.

God kompetanse innenfor plan – og bygningsrett er viktig for våre klienter. Det er derfor også meget viktig for oss. Vi bistår våre klienter i de fleste faser av en byggesak. Gjerne i samarbeid med klientens rådgivere innenfor bygg og prosjektering.

Vår bistand omfatter blant annet:

 • Strategiske diskusjoner i forbindelse med erverv av grunnareal
 • Bistand i forhandlinger med grunneier om erverv av grunn eller rettigheter
 • Bistand i reguleringsplansammenheng – gjerne i samarbeid med klientens prosjekterende
 • Bistand ved forhåndskonferanse
 • Forhandlinger med kommune om utbyggingsavtaler
 • Refusjon og ekspropriasjon i byggeprosjekter
 • Bistand i byggesaker

Advokater som jobbar med saksfeltet:

Sturla Vestly
Advokat
95 70 13 87

Sturla Vestly vart jurist i 1999 og har sidan hatt stilling som omsorgssjef i Suldal kommune og politiadvokat ved Hordaland politidistrikt.

Sturla Vestly etablerte Advokatfirma Vik Vestly AS i 2002 og har siden den gong vore advokat /partner. Vestly er ein av fire partnere i Advokatfirmaet Responsa AS. Vestly har også utdanning og bakgrunn som polititenestemann (utdanna i 1991 og tenestegjorde i perioden 1991 – 1996).

​Hovedarbeidsområder er entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, samt alminneleg og spesiell kontraktsrett.

Sturla Vestly er også sertifisert NLP Master Practitioner Coach og Business Integrative Coach, og yt bistand til bedriftar og privatkundar innan forhandlingsteknikk, forhandlingsstrategiar, teamutvikling og teamleiing, gjennom selskapet Vingeslag AS. For mer info: sjå www.vingeslag.no.

Kjell Petter Neset
Advokat
913 36 587

Kjell Petter Neset vart utdanna som jurist i 1998. Han tenestegjorde som vernepliktig jurist for Forsvaret i 1998/99 og byrja deretter som advokatfullmektig hos advokat Leif Jakob Sydnes i 1999. I 2001 starta han eiga advokatverksemd. Etter å ha drive for seg sjølve nokre år vart han ein av stiftarane av Advokatane Sydnes og Neset i 2005. I Advokatane Sydnes og Neset AS har han vore partnar/ advokat sidan oppstarten 1. januar 2005. Selskapet heiter frå og med 1. september 2013 Advokatfirmaet Responsa AS.

Neset har hatt ein svært variert praksis gjennom åra. Jobbar i dag som prosedyreadvokat og rådgivar innanfor forretningsjuridiske områder. Spesialfag i selskapsrett og kompentanse innanfor arbeid med fusjonar/ fisjonar, stifting/ organisering av selskap og liknande. Innehar fleire styreverv. Særskilt god erfaring med insolvensrett (konkurs/ gjeldsforhandling) og eigedomsutvikling. Også ein del prosedyre innanfor strafferett.

Advokatfirmaet Responsa sine advokatar har utstrakt prosedyreerfaring i tvistesaker. Vi har svært gode resultat å vise til. I 2019 valte vi å undersøke alle sivile ankesaker registrert i Lovdata sine databaser der våre advokatar har hatt rolle som prosessfullmektig i perioden 2013 – aug 2019. Vi ønskte å kunne måle kva resultat våre klientar oppnår i retten. Det er berre for lagmannsrett og Høgsterett det finnest databaser over dei fleste avgjerder. Undersøkinga viste statistikk for at våre klientar fekk full siger i 70% av sakene og delvis medhald i 15% av sakene. Berre 15% endte med tap (våre tal er basert på utfallet i sakskostnadsavgjerda til lagmannsrettane der hovudregel er at motparten må dekke  sakskostnader til den som får medhald ved full siger og der kvar part må bære eigne kostnader ved delvis siger).

Dette meiner vi er resultat av at våre advokatar er flinke til å vurdere prosessrisikoen for våre klientar og eit resultat av at vi har dyktige advokatar. Å vera god advokat i tvistesak er etter vår oppfatning også å kunne «vege» kva saker som ein tilrår klienten å ta til retten eller ikkje. Våre klientar skal vera trygge på at vi gir objektive råd og at vi har den kompetanse som skal til for å vippe saka rett veg når vil først har tilrådd rettslege skritt. Vårt fokus skal aldri vera eiga vinning. Einaste rettesnor for oss vil vera kva klientane våre er tente med å gjere.

Advokater som jobbar med saksfeltet:

Sturla Vestly
Advokat
95 70 13 87

Sturla Vestly vart jurist i 1999 og har sidan hatt stilling som omsorgssjef i Suldal kommune og politiadvokat ved Hordaland politidistrikt.

Sturla Vestly etablerte Advokatfirma Vik Vestly AS i 2002 og har siden den gong vore advokat /partner. Vestly er ein av fire partnere i Advokatfirmaet Responsa AS. Vestly har også utdanning og bakgrunn som polititenestemann (utdanna i 1991 og tenestegjorde i perioden 1991 – 1996).

​Hovedarbeidsområder er entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, samt alminneleg og spesiell kontraktsrett.

Sturla Vestly er også sertifisert NLP Master Practitioner Coach og Business Integrative Coach, og yt bistand til bedriftar og privatkundar innan forhandlingsteknikk, forhandlingsstrategiar, teamutvikling og teamleiing, gjennom selskapet Vingeslag AS. For mer info: sjå www.vingeslag.no.

Kjell Petter Neset
Advokat
913 36 587

Kjell Petter Neset vart utdanna som jurist i 1998. Han tenestegjorde som vernepliktig jurist for Forsvaret i 1998/99 og byrja deretter som advokatfullmektig hos advokat Leif Jakob Sydnes i 1999. I 2001 starta han eiga advokatverksemd. Etter å ha drive for seg sjølve nokre år vart han ein av stiftarane av Advokatane Sydnes og Neset i 2005. I Advokatane Sydnes og Neset AS har han vore partnar/ advokat sidan oppstarten 1. januar 2005. Selskapet heiter frå og med 1. september 2013 Advokatfirmaet Responsa AS.

Neset har hatt ein svært variert praksis gjennom åra. Jobbar i dag som prosedyreadvokat og rådgivar innanfor forretningsjuridiske områder. Spesialfag i selskapsrett og kompentanse innanfor arbeid med fusjonar/ fisjonar, stifting/ organisering av selskap og liknande. Innehar fleire styreverv. Særskilt god erfaring med insolvensrett (konkurs/ gjeldsforhandling) og eigedomsutvikling. Også ein del prosedyre innanfor strafferett.

Innanfor tingsretten kan det oppstå ei rekkje ulike juridiske problemstillingar. Vi har advokatar med erfaring innanfor dei fleste tvistar. Dette kan vera odelsspørsmål, jordskiftesaker, nabotvistar eller saker som gjeld tvist om ulike rettar knytta til eigedom.

 • Eiendomsutvikling
 • Bustadoppføring
 • Håndverkertjenester
 • Næringseiendom
 • Utleie
 • Forretningsførsel
 • Tomtefeste
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Jordskifte
 • Avhending
 • Eiendomsmegling
 • Oppgjørsmegling
 • Tvangssalg

 

 

Advokater som jobbar med saksfeltet:

Kjell Petter Neset
Advokat
913 36 587

Kjell Petter Neset vart utdanna som jurist i 1998. Han tenestegjorde som vernepliktig jurist for Forsvaret i 1998/99 og byrja deretter som advokatfullmektig hos advokat Leif Jakob Sydnes i 1999. I 2001 starta han eiga advokatverksemd. Etter å ha drive for seg sjølve nokre år vart han ein av stiftarane av Advokatane Sydnes og Neset i 2005. I Advokatane Sydnes og Neset AS har han vore partnar/ advokat sidan oppstarten 1. januar 2005. Selskapet heiter frå og med 1. september 2013 Advokatfirmaet Responsa AS.

Neset har hatt ein svært variert praksis gjennom åra. Jobbar i dag som prosedyreadvokat og rådgivar innanfor forretningsjuridiske områder. Spesialfag i selskapsrett og kompentanse innanfor arbeid med fusjonar/ fisjonar, stifting/ organisering av selskap og liknande. Innehar fleire styreverv. Særskilt god erfaring med insolvensrett (konkurs/ gjeldsforhandling) og eigedomsutvikling. Også ein del prosedyre innanfor strafferett.

Tonje Tvilde
Advokat
93 86 42 08

Tonje Tvilde er utdanna frå Universitetet i Bergen i 2011. Ho vart tilsett som advokatfullmektig og seinare advokat i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig der ho arbeidde i fem år før ho flytta «heim» til Voss. Der starta ho i juristjobb i Vegtilsynet. Tonje hadde i eit par månader eigen advokatpraksis før ho vart tilsett i Advokatfirmaet Responsa AS. Tonje arbeider ved vårt kontor på Voss og gir bistand innanfor dei fleste rettsområder. Ho arbeider særskilt med arbeidsrett og insolvens.

Asgeir Ohnstad
Advokat
91 68 28 51

Asgeir Ohnstad er utdanna frå Universitetet i Bergen. Etter endt utdanning i 2004 arbeidde han ved Rogaland skattefutkontor, og seinare ved Hordaland skattefutkontor frå 2005 til 2008. Etter reorganisering av skatteetaten haldt han fram i Skatt vest, der han hadde ulike stillingar fram til 2017. Frå 2017 til 2020 arbeidde han som politifullmektig/politiadvokat ved Vest politidistrikt. Han vart tilsett ved Advokatfirmaet Responsa AS sitt kontor på Voss i januar 2020.  Asgeir gir bistand innan dei fleste rettsområda. Han arbeider særleg med tingsrettslege emne, herunder jordskiftesaker, samt insolvens  og arve-/familierett. Asgeir tek oppdrag som forsvarar og bistandsadvokat i straffesaker.

Vi har meget god kompetanse innen entrepriserett og bistår til daglig små og store aktører i bygge- og anleggsprosjekter.

Vår bistand omfatter blant annet:

 • Rådgivning om valg av kontraktsform og kontraktsmodeller
 • Dialog med myndigheter knyttet til søknader og annen dokumentasjon for prosjektet
 • Anskaffelsesregler inkludert offentlige anskaffelser
 • Kontraktsforhandlinger og utarbeidelse av kontraktsforslag
 • Kvalitetssikring og risikovurderinger knyttet til tilbud, m.v.
 • Rådgivning om arbeidsfellesskap, allianser og konsortier
 • OPS (Offentlig – Privat Samarbeid) – kontrakter
 • Overvåking og juridisk kvalitetssikring ved gjennomføring av større entrepriser
 • Sluttoppgjørsforhandlinger
 • Tvisteløsning inkl. voldgift

Advokater som jobbar med saksfeltet:

Sturla Vestly
Advokat
95 70 13 87

Sturla Vestly vart jurist i 1999 og har sidan hatt stilling som omsorgssjef i Suldal kommune og politiadvokat ved Hordaland politidistrikt.

Sturla Vestly etablerte Advokatfirma Vik Vestly AS i 2002 og har siden den gong vore advokat /partner. Vestly er ein av fire partnere i Advokatfirmaet Responsa AS. Vestly har også utdanning og bakgrunn som polititenestemann (utdanna i 1991 og tenestegjorde i perioden 1991 – 1996).

​Hovedarbeidsområder er entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, samt alminneleg og spesiell kontraktsrett.

Sturla Vestly er også sertifisert NLP Master Practitioner Coach og Business Integrative Coach, og yt bistand til bedriftar og privatkundar innan forhandlingsteknikk, forhandlingsstrategiar, teamutvikling og teamleiing, gjennom selskapet Vingeslag AS. For mer info: sjå www.vingeslag.no.

Responsa har flere advokater som til daglig arbeider innenfor kontraktsrettens område. Dette omfatter både nasjonal og internasjonal kontraktsrett.

Vi bistår i alle faser av kontraktsforholdet:

 • Tilbud
 • Forhandlinger
 • Kontraktsinngåelse
 • Gjennomføring og evt. avslutning av kontrakten.

 

Vi bistår selvsagt også ved eventuelle tvistesaker, enten i rettsapparatet eller ved voldgift.

Advokater som jobbar med saksfeltet:

Sturla Vestly
Advokat
95 70 13 87

Sturla Vestly vart jurist i 1999 og har sidan hatt stilling som omsorgssjef i Suldal kommune og politiadvokat ved Hordaland politidistrikt.

Sturla Vestly etablerte Advokatfirma Vik Vestly AS i 2002 og har siden den gong vore advokat /partner. Vestly er ein av fire partnere i Advokatfirmaet Responsa AS. Vestly har også utdanning og bakgrunn som polititenestemann (utdanna i 1991 og tenestegjorde i perioden 1991 – 1996).

​Hovedarbeidsområder er entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, samt alminneleg og spesiell kontraktsrett.

Sturla Vestly er også sertifisert NLP Master Practitioner Coach og Business Integrative Coach, og yt bistand til bedriftar og privatkundar innan forhandlingsteknikk, forhandlingsstrategiar, teamutvikling og teamleiing, gjennom selskapet Vingeslag AS. For mer info: sjå www.vingeslag.no.

Kjell Petter Neset
Advokat
913 36 587

Kjell Petter Neset vart utdanna som jurist i 1998. Han tenestegjorde som vernepliktig jurist for Forsvaret i 1998/99 og byrja deretter som advokatfullmektig hos advokat Leif Jakob Sydnes i 1999. I 2001 starta han eiga advokatverksemd. Etter å ha drive for seg sjølve nokre år vart han ein av stiftarane av Advokatane Sydnes og Neset i 2005. I Advokatane Sydnes og Neset AS har han vore partnar/ advokat sidan oppstarten 1. januar 2005. Selskapet heiter frå og med 1. september 2013 Advokatfirmaet Responsa AS.

Neset har hatt ein svært variert praksis gjennom åra. Jobbar i dag som prosedyreadvokat og rådgivar innanfor forretningsjuridiske områder. Spesialfag i selskapsrett og kompentanse innanfor arbeid med fusjonar/ fisjonar, stifting/ organisering av selskap og liknande. Innehar fleire styreverv. Særskilt god erfaring med insolvensrett (konkurs/ gjeldsforhandling) og eigedomsutvikling. Også ein del prosedyre innanfor strafferett.

Vi påtar oss oppdrag innen juridisk rådgiving og prosedyreoppdrag innenfor alle områder av arbeidsretten. Vi kan bistå med å løse ulike problemstillinger helt fra opprettelsen av et ansettelsesforhold til avslutning av et eller flere ansettelsesforhold.

Vi tar saker både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Vårt firma har således erfaringer som er svært verdifulle fra de respektive parters ståsted.

Områder innenfor arbeidsretten:

 • Ansettelse og avtaleforhold
 • Arbeidsforhold og arbeidsmiljø
 • Internasjonale ansettelsesforhold
 • Kollektiv arbeidsrett og pensjon
 • Konkurranseklausuler
 • Nedbemanning, oppsigelse og avskjed
 • Omorganisering og virksomhetsoverdragelser
 • Varsling, intern gransking og kontroll.

Advokater som jobbar med saksfeltet:

Tonje Tvilde
Advokat
93 86 42 08

Tonje Tvilde er utdanna frå Universitetet i Bergen i 2011. Ho vart tilsett som advokatfullmektig og seinare advokat i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig der ho arbeidde i fem år før ho flytta «heim» til Voss. Der starta ho i juristjobb i Vegtilsynet. Tonje hadde i eit par månader eigen advokatpraksis før ho vart tilsett i Advokatfirmaet Responsa AS. Tonje arbeider ved vårt kontor på Voss og gir bistand innanfor dei fleste rettsområder. Ho arbeider særskilt med arbeidsrett og insolvens.

Maria Kalstø
Advokat
98 82 67 25

Maria Kalstø vart uteksaminert frå Universitetet i Oslo i juni 2016, med mastergrad i rettsvitenskap. Frå tidlegare hadde ho bachelorgrad i Interkulturell kommunikasjon frå NLA Høgskolen. Under utdanninga arbeida ho blant anna deltid med erstatningssaker for tidlegare barnevernsbarn og hadde praksisopphald i Utlendingsdirektoratet.

Maria kom til Advokatfirmaet Responsa frå stilling som advokat i Vierdal Advokatfirma. Ho har tidlegare vore tilsett som HR-rådgjevar i Helse Fonna og som rådgjevar i oppreisningssekretariatet i Akershus fylkeskommune.

Maria arbeider ved vårt kontor i Haugesund og gir bistand innan dei fleste rettsområde.

I saker mot det offentlege er det særskilt viktig at våre klientar blir tilbudt advokatar som har stor forståing for regelverket innan offentleg forvaltning. I klagesaker kan det vera tale om å angripe måten det offentlege har skildra eller forstått faktum eller det kan vera naudsynt å klage på det forvaltningsskjønn som er utøvd. Vi har mange advokatar som sjølv har jobba i det offentlege og som har spesialkunnskap innanfor sine nisjeområder.

Dette kan gjelde ditt forhold til kommunen i byggjesaker, ditt forhold til barnevernet, skattemynde eller trygdeetaten (NAV) m.m. Ta kontakt med oss for vidare rettleiing i høve til kva vi kan tilby om du er part i forvaltningssak.

Advokater som jobbar med saksfeltet:

Margrethe Framnes Neset
Advokat
476 15 799

Margrethe Framnes Neset vart jurist i 2011. Det same året fullførte ho ein Master of Laws (LLM) in Corporate and Commercial Law ved Bond University i Australia.

Margrethe vart tilsett ved vårt kontor på Stord i 2011. Ho gir bistand innanfor dei fleste rettsområder.

Vårt firma har erfaring med både små og store transaksjonar. Vi har bistått aksjonærar som har solgt sine firma og/ eller næringseigedom. Vi har også representert kjøparsida. Transaksjonar skjer både på tradisjonelt vis gjennom kjøp/ sal, men ofte er det involvert kombinasjonar mellom ordinære kjøp/ sal og selskapsrettslege grep som kapitalutviding (emisjonar), fusjon eller fisjon som danner resultatet av den totale transaksjonen.

Omfattar transaksjonen større firma innanfor same bransje vil ein også måtte ta omsyn til konkurranselova og søknad til Konkurransetilsynet. Advokat Kjell Petter Neset vil vera vår kontaktperson om du står føre ein transaksjon som omtalt.

Advokater som jobbar med saksfeltet:

Kjell Petter Neset
Advokat
913 36 587

Kjell Petter Neset vart utdanna som jurist i 1998. Han tenestegjorde som vernepliktig jurist for Forsvaret i 1998/99 og byrja deretter som advokatfullmektig hos advokat Leif Jakob Sydnes i 1999. I 2001 starta han eiga advokatverksemd. Etter å ha drive for seg sjølve nokre år vart han ein av stiftarane av Advokatane Sydnes og Neset i 2005. I Advokatane Sydnes og Neset AS har han vore partnar/ advokat sidan oppstarten 1. januar 2005. Selskapet heiter frå og med 1. september 2013 Advokatfirmaet Responsa AS.

Neset har hatt ein svært variert praksis gjennom åra. Jobbar i dag som prosedyreadvokat og rådgivar innanfor forretningsjuridiske områder. Spesialfag i selskapsrett og kompentanse innanfor arbeid med fusjonar/ fisjonar, stifting/ organisering av selskap og liknande. Innehar fleire styreverv. Særskilt god erfaring med insolvensrett (konkurs/ gjeldsforhandling) og eigedomsutvikling. Også ein del prosedyre innanfor strafferett.

Skal du etablere eit selskap, løyse det opp, fusjonere/ fisjonere, gjennomføre kapitalauke, regulere aksjonærforholda, selje aksjar, kjøpe aksjar eller det oppstår forhandlingar/ krangel mellom aksjonærar; selskapsretten kan vera komplisert og vi kan hjelpe.

Advokat Kjell Petter Neset vil vera vår rette kontaktperson for råd og vegleiing i slike saker.

Advokater som jobbar med saksfeltet:

Kjell Petter Neset
Advokat
913 36 587

Kjell Petter Neset vart utdanna som jurist i 1998. Han tenestegjorde som vernepliktig jurist for Forsvaret i 1998/99 og byrja deretter som advokatfullmektig hos advokat Leif Jakob Sydnes i 1999. I 2001 starta han eiga advokatverksemd. Etter å ha drive for seg sjølve nokre år vart han ein av stiftarane av Advokatane Sydnes og Neset i 2005. I Advokatane Sydnes og Neset AS har han vore partnar/ advokat sidan oppstarten 1. januar 2005. Selskapet heiter frå og med 1. september 2013 Advokatfirmaet Responsa AS.

Neset har hatt ein svært variert praksis gjennom åra. Jobbar i dag som prosedyreadvokat og rådgivar innanfor forretningsjuridiske områder. Spesialfag i selskapsrett og kompentanse innanfor arbeid med fusjonar/ fisjonar, stifting/ organisering av selskap og liknande. Innehar fleire styreverv. Særskilt god erfaring med insolvensrett (konkurs/ gjeldsforhandling) og eigedomsutvikling. Også ein del prosedyre innanfor strafferett.

Kort veg til optimal hjelp