Prisar og vilkår

Vi tilstreber å gi god faglig bistand til konkurransedyktige priser. Vanligvis vil prisen på advokattjenester være bestemt av medgått tid, men vil også kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad. I enkle og oversiktlige saker vil vi kunne gi fast pris på forhånd.

Vi er underlagt Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets prisopplysningsforskrift. Dette innebærer at klienten ved oppdragets begynnelse vil få en Oppdragsbekreftelse hvor det vil bli opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret beregnes og en orientering om våre faktureringsrutiner.

Vår veiledende timepris (innbefattet alle stillingskategorier hos oss; advokatfullmektiger, ansatt advokater og partnere) i intervallet kr. 1 600 til kr. 2.900 + mva avhengig av sakens art. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken. Særskilte utlegg i anledning saken faktureres i tillegg til salær for medgått tid.

Merk at man avhengig av sakstype kan ha rett til fri rettshjelp eller ha rettshjelpsforsikring.