Me er i dag 19 tilsette – 12 advokatar, 2 advokatfullmektigar
og 5 merkantilt tilsette.

Anne-Sofie Lutro

Advokat
56 99 25 33

Anne-Sofie Lutro har juridisk embetseksamen frå Universitetet i Bergen frå 2003. Etter eitt år ved Lotteritilsynet i Førde vart ho tilsett ved Advokatfirma Stiegler i Bergen kor ho arbeidde som advokatfullmektig og deretter fast ansatt advokat i perioden frå 2005 til 2013. Deretter flytte ho tilbake til Hardanger og gjekk over i stillinga som dommarfullmektig ved Hardanger tingrett kor ho var frå 2013 til 2016.

Frå mars 2016 og fram til november 2018 dreiv ho eigen advokatpraksis gjennom selskapet Advokat Anne-Sofie Lutro AS. Denne selskapet er no fusjonert med Responsa og Anne-Sofie har no gått inn som tilsett og partner hos oss.

Anne-Sofie fekk møterett i Høgsterett i november 2011 etter ei prøvesak i 2009 og ei i 2011.

Anne-Sofie arbeider i hovudsak med fast eigedom samt arv, skifte og familierett. Ho har brei prosedyreerfaring frå tingrett, lagmannsrett og jordskifterett.

Arild Birkeland

Advokat
992 72 656

Arild Birkeland var ferdig utdanna som jurist i 1996. Han tenestegjorde som vernepliktig jurist for Forsvaret i 1996/97. Frå juni 1997 til 1999 jobba han som sakshandsamar i Utlendingsdirektoratet. Etter 2 år i Udi jobba han i Fiskeridepartementet frå 1999 til desember 2001 og jobba særleg med deltakaradgang i lukka fiskeri (kvitfisk og pelagisk), foskriftsarbeid og internasjonale forhandlingar. I desember 2001 byrja han som advokatfullmektig hos advokat Kjell Petter Neset og fekk bevilling i oktober 2004. Advokatselskapet Advokatane Sydnes og Neset AS vart stifta i 2005 og Birkeland har vært partnar/ advokat i selskapet sidan oppstarten 1. januar 2005. Selskapet heiter frå og med 1. september 2013 Advokatfirmaet Responsa AS.

Arild Birkeland har hatt ein svært variert praksis gjennom åra. Han jobbar i dag mykje med forvaltingsrett, utlendingsrett, barnevern og barneforselingsaker. I tillegg jobbar han med arbeidsrett, arverett, skjønnssaker og anna tingsrett. Birkeland er fast bistandsadvokat for Sunnhordland tingrett og jobbar mykje som bistandsadvokat. Birkeland jobbar også som forsvarar i straffesaker.

Ernst Morgan Endresen

Advokat
52 76 50 90

Ernst Morgan Endresen var ferdig utdannet jurist fra Universitetet i Bergen i 2001. Han har deretter arbeidet 10 år i skatteetaten og 8 år som advokat, herunder to år som advokatfullmektig.

Endresen yter bistand til privatpersoner og bedrifter innenfor et bredt spekter av fagområder, herunder fast eiendom, kontraktsrett og forretningsjuridiske spørsmål.

Endresen har vært ansatt hos oss siden 1. mars 2020.

Asgeir Ohnstad

Advokat
53 45 40 00

Asgeir Ohnstad er utdanna frå Universitetet i Bergen. Etter endt utdanning i 2004 arbeidde han ved Rogaland skattefutkontor, og seinare ved Hordaland skattefutkontor frå 2005 til 2008. Etter reorganisering av skatteetaten haldt han fram i Skatt vest, der han hadde ulike stillingar fram til 2017. Frå 2017 til 2020 arbeidde han som politifullmektig/politiadvokat ved Vest politidistrikt. Han vart tilsett ved Advokatfirmaet Responsa AS sitt kontor på Voss i januar 2020.  Asgeir gir bistand innan dei fleste rettsområda. Han arbeider særleg med insolvens, fast eigedom,  og arve-/familierett. Asgeir tek oppdrag som forsvarar og bistandsadvokat i straffesaker.

Kjell Petter Neset

Advokat
913 36 587

Kjell Petter Neset vart utdanna som jurist i 1998. Han tenestegjorde som vernepliktig jurist for Forsvaret i 1998/99 og byrja deretter som advokatfullmektig hos advokat Leif Jakob Sydnes i 1999. I 2001 starta han eiga advokatverksemd. Etter å ha drive for seg sjølve nokre år vart han ein av stiftarane av Advokatane Sydnes og Neset i 2005. I Advokatane Sydnes og Neset AS har han vore partnar/ advokat sidan oppstarten 1. januar 2005. Selskapet heiter frå og med 1. september 2013 Advokatfirmaet Responsa AS.

Neset har hatt ein svært variert praksis gjennom åra. Jobbar i dag som prosedyreadvokat og rådgivar innanfor forretningsjuridiske områder. Spesialfag i selskapsrett og kompentanse innanfor arbeid med fusjonar/ fisjonar, stifting/ organisering av selskap og liknande. Innehar fleire styreverv. Særskilt god erfaring med insolvensrett (konkurs/ gjeldsforhandling) og eigedomsutvikling. Også ein del prosedyre innanfor strafferett.

Håkon Johnsen Skimmeland

Advokat
52 76 50 90

Håkon Johnsen Skimmeland ble jurist i 2002. Han tok deretter våren 2003 valgemne i politi- og påtalerett. Han har også en mastergrad i internasjonal handelsrett fra Bond University i Australia fra 2000.

Etter endt studier i 2003, jobbet han som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Haver & Co ANS i Stavanger. Etter et kort arbeids-opphold i Sveio kommune, trådte han inn som advokatfullmektig i Advokatfirma Vik Vestly AS i 2005, og har vært ansatt som advokat fra januar 2007. Fra 1. januar 2013 trådte han inn som partner i Advokatfirma Vik Vestly AS.

Hovedarbeidsområder er konkurs- og insolvensrett, forsikringsrett, samt familie- og barnevernsrett​.

Henriette S. Swartling

Advokatsækretær
52 76 50 90

Henriette Sternhoff Swartling vart tilsett hos oss i 2017 og arbeider i hovedsak som advokatsekretær ved vårt kontor i Haugesund.
Ho har tatt årsstudium i jus ved Høgskolen i Lillehammer og studert samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.
Før ho byrja som advokatsekretær hos oss arbeidde ho i mange år i Kredinor (inkassoselskap). Ho har også eiga inkassoløyve.
Ho hjelper oss med  å krevja inn eigne fordringar og tar oppdrag for klientar som treng hjelp med gjeldsforhandling og innkrevjing.
Ho har også medhjelpareksamen frå Handelshøgskolen BI og hjelper advokatane våre i saker med tvangssal/sal av fast eigedom.

Anne Sofie O. Vikene

Løn- og rekneskapsansvarleg
53 45 40 00

Anne Sofie vart tilsett hos oss i juni 2009 etter å ha fullført 3 årig bachelorstudie ved Høgskulen Stord/ Haugesund innan økonomistyring og rekneskap.

Ho gir oss verdfull kompetanse innanfor rekneskapsarbeidet vårt. Både ved føring av eige rekneskap og bistand ved rekneskapskontroll av døds- og konkursbu som våre advokatar er bustyrarar for. I tillegg har Anne Sofie sekretærfunksjonar. Hennar arbeidsstad er stordkontoret.

Laila S. Rullestad

Advokatsekretær
52 76 50 90

Laila Søndenå Rullestads utdanning er 3 år ved Ølen Videregående Skule, samt 1 år sekretærskule i Stavanger. Ho arbeidde 1 år (1985-86) for Manpower som sekretærvikar ved ulike bedrifter og har seinare vore tilsett 2 år (1986-88) som sekretær i et mindre selskap i Stavanger relatert til oljebransjen.

Frå og med 1988 har ho arbeidd som advokatsekretær, – frå 2004 i Advokatfirmaet Vik Vestly AS, no Advokatfirmaet Responsa AS.

Linn Therese Erve

Advokat – for tida i permisjon pga ordførarverv i Sveio kommune
52 76 50 90

Linn Therese har sin master i rettsvitenskap frå Universitetet i Bergen. Linn Therese si masteroppgåve er innan arbeidsrett med tittelen «Fortrinnsrett for deltidsansatte».

Etter endt utdanning i 2008 arbeidde ho i rådmannen sin stab i Haugesund kommune fram til 2011. Frå 2011 har ho vore tilsett som advokatfullmektig i Advokatfirma Vik Vestly AS (som i 2013 vart del av Responsa) der ho har gitt bistand innanfor dei fleste rettsområder. Frå og med 2017 har Erve vært ansatt advokat. Advokat Erve jobbar særskilt med barne-/ familiesaker, straffesaker, eigedomssal og tingsrett.

Linn Therese bur i Sveio og ho har etter at firmaet vart innfusjonert i Advokatfirmaet Responsa AS, hatt arbeidsstad på Stord.

Maren Simonsen

Advokatfullmektig
52 76 50 90

Maren Simonsen vart uteksaminert frå Universitetet i Bergen i juni 2016 med fullført mastergrad i rettsvitenskap. Før dette hadde ho bachelorgrad teken på Universitetet i Stavanger i perioden aug 2008 til jun 2011. Som del av masterutdanninga studerte ho ved Bond University i Australia.

Maren kjem til Advokatfirmaet Responsa AS frå stilling i NAV der ho har arbeidd i 1 ½ år som jurist.

Maren vil styrke vår stab i forvaltningsrettslege spørsmål og særskilt trygderetten. Med bakgrunn i at ho har spesialfag innanfor selskapsrett vil ho også bli nytta i høve til forretningsjus både innanfor selskapsrett og insolvensrett.

Margrethe Framnes Neset

Advokat
476 15 799

Margrethe Framnes Neset vart jurist i 2011. Det same året fullførte ho ein Master of Laws (LLM) in Corporate and Commercial Law ved Bond University i Australia.

Margrethe vart tilsett ved vårt kontor på Stord i 2011. Ho gir bistand innanfor dei fleste rettsområder.

Nina Straume

Kontormedarbeidar
53 45 40 00

Nina vart tilsett hos oss frå januar 2013. Nina er tilsett i 40% stilling som kontormedarbeidar.

Som utdanna lærar tilfører ho oss allsidighet i det merkantile arbeidet som føregår på kontoret.

Ragnhild Stople

Advokatfullmektig

Ragnhild Stople fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2019. Masteroppgaven hennes hadde tittelen “Det rettslige grunnlaget for militære troppers immunitet under FNs fredsbevarende operasjoner”. Oppgaven fokuserte på internasjonal stats- og militærrett, med særlig fokus på jurisdiksjon og immunitet. Som del av sin utdanning hadde hun også et opphold på Haskoli Islands i Reykjavik, Island.

Etter endt utdanning ble hun ansatt som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Responsa. Ragnhild bistår innen de fleste områder, men særlig kontraktsrett, namssaker og saker knyttet til fast eiendom, samt arverett.

Sigrid Andersen Cabot

Advokat
479 45 186

Sigrid Andersen Cabot vart jurist i 1996 og tok 1997 master i tysk, EU og internasjonal rett ved Universitetet i Heidelberg, Tyskland.
Ho var dommarfullmektig ved Sunnhordland tingrett 2002-2003.

Sigrid Andersen Cabot arbeidde etter avslutta studie som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen i eitt år, før ho vart hyrt inn som sekretær for Lovutvalet for miljøinformasjon (1998-2000) NOU 2001:2). Ho har seinare hatt oppdrag som sekretær for dei regjeringsoppnemnte utvala etter Tsunamien i Thailand i 2005 og etter Ecoli-utbrotet i 2006.

Ho har brei forvaltnings- og forhandlingserfaring både nasjonalt og internasjonalt (Statens forureiningstilsyn (2001), Miljøverndepartementet (2003), Fiskeri- og kystdepartementet (2004-2006) og EU-kommisjonen (2006-2012) der ho hadde ansvar for utvikling og forvaltning av EUs fiskehelseregelverk.

Sigrid Andersen Cabot vart tilsett hos oss 1. november 2012 og har i løpet av kort tid opparbeidd ein portefølje innan barnefordeling/barnevern, forvaltningsrett og strafferett. Satsingsområde framover vil vera å utnytta sin kompetanse innan miljø og maritim jus.

Sigrid Andersen Cabot snakkar engelsk, tysk og fransk.

Sturla Vik-Vestly

Advokat
52 76 50 90

Sturla Vestly vart jurist i 1999 og har sidan hatt stilling som omsorgssjef i Suldal kommune og politiadvokat ved Hordaland politidistrikt.

Sturla Vik-Vestly etablerte Advokatfirma Vik Vestly AS i 2002 og har siden den gong vore advokat /partner. Vik Vestly er ein av fire partnere i Advokatfirmaet Responsa AS. Vik-Vestly har også utdanning og bakgrunn som polititenestemann (utdanna i 1991 og tenestegjorde i perioden 1991 – 1996).

​Hovedarbeidsområder er entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, samt alminneleg og spesiell kontraktsrett.

Sturla Vik-Vestly er også sertifisert NLP Master Practitioner Coach og Business Integrative Coach, og yt bistand til bedriftar og privatkundar innan forhandlingsteknikk, forhandlingsstrategiar, teamutvikling og teamleiing, gjennom selskapet Vingeslag AS. For mer info: sjå www.vingeslag.no.

Tonje Tvilde

Advokat
53 45 40 00/ 56 99 25 32

Tonje Tvilde er utdanna frå Universitetet i Bergen i 2011. Ho vart tilsett som advokatfullmektig og seinare advokat i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig der ho arbeidde i fem år før ho flytta «heim» til Voss. Der starta ho i juristjobb i Vegtilsynet. Tonje hadde i eit par månader eigen advokatpraksis før ho i august vart tilsett i Advokatfirmaet Responsa AS. Tonje arbeider ved vårt kontor på Voss og gir bistand innanfor dei fleste rettsområder. Ho arbeider særskilt med arbeidsrett og insolvens.

Johanne Dybvik Helland

Johanne Dybvik Helland

Økonomi-og administrasjonsleiar
980 67 501

Johanne kom til oss i september 2020, etter å ha vore tilsett som Cost Controller i Kværner i sju år. Ho fullførte bachelor i økonomi-og administrasjon med fordjupning i finans- og økonomistyring ved Høgskulen Stord/Haugesund i 2013.

Johanne har overordna ansvar for økonomi og administrasjon. Ho vil arbeida ved alle våre kontor, men har fast arbeidsstad på Stord.

Arild Birkeland

Advokat
992 72 656

Arild Birkeland var ferdig utdanna som jurist i 1996. Han tenestegjorde som vernepliktig jurist for Forsvaret i 1996/97. Frå juni 1997 til 1999 jobba han som sakshandsamar i Utlendingsdirektoratet. Etter 2 år i Udi jobba han i Fiskeridepartementet frå 1999 til desember 2001 og jobba særleg med deltakaradgang i lukka fiskeri (kvitfisk og pelagisk), foskriftsarbeid og internasjonale forhandlingar. I desember 2001 byrja han som advokatfullmektig hos advokat Kjell Petter Neset og fekk bevilling i oktober 2004. Advokatselskapet Advokatane Sydnes og Neset AS vart stifta i 2005 og Birkeland har vært partnar/ advokat i selskapet sidan oppstarten 1. januar 2005. Selskapet heiter frå og med 1. september 2013 Advokatfirmaet Responsa AS.

Arild Birkeland har hatt ein svært variert praksis gjennom åra. Han jobbar i dag mykje med forvaltingsrett, utlendingsrett, barnevern og barneforselingsaker. I tillegg jobbar han med arbeidsrett, arverett, skjønnssaker og anna tingsrett. Birkeland er fast bistandsadvokat for Sunnhordland tingrett og jobbar mykje som bistandsadvokat. Birkeland jobbar også som forsvarar i straffesaker.

Kjell Petter Neset

Advokat
913 36 587

Kjell Petter Neset vart utdanna som jurist i 1998. Han tenestegjorde som vernepliktig jurist for Forsvaret i 1998/99 og byrja deretter som advokatfullmektig hos advokat Leif Jakob Sydnes i 1999. I 2001 starta han eiga advokatverksemd. Etter å ha drive for seg sjølve nokre år vart han ein av stiftarane av Advokatane Sydnes og Neset i 2005. I Advokatane Sydnes og Neset AS har han vore partnar/ advokat sidan oppstarten 1. januar 2005. Selskapet heiter frå og med 1. september 2013 Advokatfirmaet Responsa AS.

Neset har hatt ein svært variert praksis gjennom åra. Jobbar i dag som prosedyreadvokat og rådgivar innanfor forretningsjuridiske områder. Spesialfag i selskapsrett og kompentanse innanfor arbeid med fusjonar/ fisjonar, stifting/ organisering av selskap og liknande. Innehar fleire styreverv. Særskilt god erfaring med insolvensrett (konkurs/ gjeldsforhandling) og eigedomsutvikling. Også ein del prosedyre innanfor strafferett.

Anne Sofie O. Vikene

Løn- og rekneskapsansvarleg
53 45 40 00

Anne Sofie vart tilsett hos oss i juni 2009 etter å ha fullført 3 årig bachelorstudie ved Høgskulen Stord/ Haugesund innan økonomistyring og rekneskap.

Ho gir oss verdfull kompetanse innanfor rekneskapsarbeidet vårt. Både ved føring av eige rekneskap og bistand ved rekneskapskontroll av døds- og konkursbu som våre advokatar er bustyrarar for. I tillegg har Anne Sofie sekretærfunksjonar. Hennar arbeidsstad er stordkontoret.

Linn Therese Erve

Advokat – for tida i permisjon pga ordførarverv i Sveio kommune
52 76 50 90

Linn Therese har sin master i rettsvitenskap frå Universitetet i Bergen. Linn Therese si masteroppgåve er innan arbeidsrett med tittelen «Fortrinnsrett for deltidsansatte».

Etter endt utdanning i 2008 arbeidde ho i rådmannen sin stab i Haugesund kommune fram til 2011. Frå 2011 har ho vore tilsett som advokatfullmektig i Advokatfirma Vik Vestly AS (som i 2013 vart del av Responsa) der ho har gitt bistand innanfor dei fleste rettsområder. Frå og med 2017 har Erve vært ansatt advokat. Advokat Erve jobbar særskilt med barne-/ familiesaker, straffesaker, eigedomssal og tingsrett.

Linn Therese bur i Sveio og ho har etter at firmaet vart innfusjonert i Advokatfirmaet Responsa AS, hatt arbeidsstad på Stord.

Margrethe Framnes Neset

Advokat
476 15 799

Margrethe Framnes Neset vart jurist i 2011. Det same året fullførte ho ein Master of Laws (LLM) in Corporate and Commercial Law ved Bond University i Australia.

Margrethe vart tilsett ved vårt kontor på Stord i 2011. Ho gir bistand innanfor dei fleste rettsområder.

Nina Straume

Kontormedarbeidar
53 45 40 00

Nina vart tilsett hos oss frå januar 2013. Nina er tilsett i 40% stilling som kontormedarbeidar.

Som utdanna lærar tilfører ho oss allsidighet i det merkantile arbeidet som føregår på kontoret.

Ragnhild Stople

Advokatfullmektig

Ragnhild Stople fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2019. Masteroppgaven hennes hadde tittelen “Det rettslige grunnlaget for militære troppers immunitet under FNs fredsbevarende operasjoner”. Oppgaven fokuserte på internasjonal stats- og militærrett, med særlig fokus på jurisdiksjon og immunitet. Som del av sin utdanning hadde hun også et opphold på Haskoli Islands i Reykjavik, Island.

Etter endt utdanning ble hun ansatt som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Responsa. Ragnhild bistår innen de fleste områder, men særlig kontraktsrett, namssaker og saker knyttet til fast eiendom, samt arverett.

Sigrid Andersen Cabot

Advokat
479 45 186

Sigrid Andersen Cabot vart jurist i 1996 og tok 1997 master i tysk, EU og internasjonal rett ved Universitetet i Heidelberg, Tyskland.
Ho var dommarfullmektig ved Sunnhordland tingrett 2002-2003.

Sigrid Andersen Cabot arbeidde etter avslutta studie som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen i eitt år, før ho vart hyrt inn som sekretær for Lovutvalet for miljøinformasjon (1998-2000) NOU 2001:2). Ho har seinare hatt oppdrag som sekretær for dei regjeringsoppnemnte utvala etter Tsunamien i Thailand i 2005 og etter Ecoli-utbrotet i 2006.

Ho har brei forvaltnings- og forhandlingserfaring både nasjonalt og internasjonalt (Statens forureiningstilsyn (2001), Miljøverndepartementet (2003), Fiskeri- og kystdepartementet (2004-2006) og EU-kommisjonen (2006-2012) der ho hadde ansvar for utvikling og forvaltning av EUs fiskehelseregelverk.

Sigrid Andersen Cabot vart tilsett hos oss 1. november 2012 og har i løpet av kort tid opparbeidd ein portefølje innan barnefordeling/barnevern, forvaltningsrett og strafferett. Satsingsområde framover vil vera å utnytta sin kompetanse innan miljø og maritim jus.

Sigrid Andersen Cabot snakkar engelsk, tysk og fransk.

Johanne Dybvik Helland

Johanne Dybvik Helland

Økonomi-og administrasjonsleiar
980 67 501

Johanne kom til oss i september 2020, etter å ha vore tilsett som Cost Controller i Kværner i sju år. Ho fullførte bachelor i økonomi-og administrasjon med fordjupning i finans- og økonomistyring ved Høgskulen Stord/Haugesund i 2013.

Johanne har overordna ansvar for økonomi og administrasjon. Ho vil arbeida ved alle våre kontor, men har fast arbeidsstad på Stord.

Ernst Morgan Endresen

Advokat
52 76 50 90

Ernst Morgan Endresen var ferdig utdannet jurist fra Universitetet i Bergen i 2001. Han har deretter arbeidet 10 år i skatteetaten og 8 år som advokat, herunder to år som advokatfullmektig.

Endresen yter bistand til privatpersoner og bedrifter innenfor et bredt spekter av fagområder, herunder fast eiendom, kontraktsrett og forretningsjuridiske spørsmål.

Endresen har vært ansatt hos oss siden 1. mars 2020.

Håkon Johnsen Skimmeland

Advokat
52 76 50 90

Håkon Johnsen Skimmeland ble jurist i 2002. Han tok deretter våren 2003 valgemne i politi- og påtalerett. Han har også en mastergrad i internasjonal handelsrett fra Bond University i Australia fra 2000.

Etter endt studier i 2003, jobbet han som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Haver & Co ANS i Stavanger. Etter et kort arbeids-opphold i Sveio kommune, trådte han inn som advokatfullmektig i Advokatfirma Vik Vestly AS i 2005, og har vært ansatt som advokat fra januar 2007. Fra 1. januar 2013 trådte han inn som partner i Advokatfirma Vik Vestly AS.

Hovedarbeidsområder er konkurs- og insolvensrett, forsikringsrett, samt familie- og barnevernsrett​.

Henriette S. Swartling

Advokatsækretær
52 76 50 90

Henriette Sternhoff Swartling vart tilsett hos oss i 2017 og arbeider i hovedsak som advokatsekretær ved vårt kontor i Haugesund.
Ho har tatt årsstudium i jus ved Høgskolen i Lillehammer og studert samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.
Før ho byrja som advokatsekretær hos oss arbeidde ho i mange år i Kredinor (inkassoselskap). Ho har også eiga inkassoløyve.
Ho hjelper oss med  å krevja inn eigne fordringar og tar oppdrag for klientar som treng hjelp med gjeldsforhandling og innkrevjing.
Ho har også medhjelpareksamen frå Handelshøgskolen BI og hjelper advokatane våre i saker med tvangssal/sal av fast eigedom.

Laila S. Rullestad

Advokatsekretær
52 76 50 90

Laila Søndenå Rullestads utdanning er 3 år ved Ølen Videregående Skule, samt 1 år sekretærskule i Stavanger. Ho arbeidde 1 år (1985-86) for Manpower som sekretærvikar ved ulike bedrifter og har seinare vore tilsett 2 år (1986-88) som sekretær i et mindre selskap i Stavanger relatert til oljebransjen.

Frå og med 1988 har ho arbeidd som advokatsekretær, – frå 2004 i Advokatfirmaet Vik Vestly AS, no Advokatfirmaet Responsa AS.

Maren Simonsen

Advokatfullmektig
52 76 50 90

Maren Simonsen vart uteksaminert frå Universitetet i Bergen i juni 2016 med fullført mastergrad i rettsvitenskap. Før dette hadde ho bachelorgrad teken på Universitetet i Stavanger i perioden aug 2008 til jun 2011. Som del av masterutdanninga studerte ho ved Bond University i Australia.

Maren kjem til Advokatfirmaet Responsa AS frå stilling i NAV der ho har arbeidd i 1 ½ år som jurist.

Maren vil styrke vår stab i forvaltningsrettslege spørsmål og særskilt trygderetten. Med bakgrunn i at ho har spesialfag innanfor selskapsrett vil ho også bli nytta i høve til forretningsjus både innanfor selskapsrett og insolvensrett.

Sturla Vik-Vestly

Advokat
52 76 50 90

Sturla Vestly vart jurist i 1999 og har sidan hatt stilling som omsorgssjef i Suldal kommune og politiadvokat ved Hordaland politidistrikt.

Sturla Vik-Vestly etablerte Advokatfirma Vik Vestly AS i 2002 og har siden den gong vore advokat /partner. Vik Vestly er ein av fire partnere i Advokatfirmaet Responsa AS. Vik-Vestly har også utdanning og bakgrunn som polititenestemann (utdanna i 1991 og tenestegjorde i perioden 1991 – 1996).

​Hovedarbeidsområder er entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, samt alminneleg og spesiell kontraktsrett.

Sturla Vik-Vestly er også sertifisert NLP Master Practitioner Coach og Business Integrative Coach, og yt bistand til bedriftar og privatkundar innan forhandlingsteknikk, forhandlingsstrategiar, teamutvikling og teamleiing, gjennom selskapet Vingeslag AS. For mer info: sjå www.vingeslag.no.

Anne-Sofie Lutro

Advokat
56 99 25 33

Anne-Sofie Lutro har juridisk embetseksamen frå Universitetet i Bergen frå 2003. Etter eitt år ved Lotteritilsynet i Førde vart ho tilsett ved Advokatfirma Stiegler i Bergen kor ho arbeidde som advokatfullmektig og deretter fast ansatt advokat i perioden frå 2005 til 2013. Deretter flytte ho tilbake til Hardanger og gjekk over i stillinga som dommarfullmektig ved Hardanger tingrett kor ho var frå 2013 til 2016.

Frå mars 2016 og fram til november 2018 dreiv ho eigen advokatpraksis gjennom selskapet Advokat Anne-Sofie Lutro AS. Denne selskapet er no fusjonert med Responsa og Anne-Sofie har no gått inn som tilsett og partner hos oss.

Anne-Sofie fekk møterett i Høgsterett i november 2011 etter ei prøvesak i 2009 og ei i 2011.

Anne-Sofie arbeider i hovudsak med fast eigedom samt arv, skifte og familierett. Ho har brei prosedyreerfaring frå tingrett, lagmannsrett og jordskifterett.

Asgeir Ohnstad

Advokat
53 45 40 00

Asgeir Ohnstad er utdanna frå Universitetet i Bergen. Etter endt utdanning i 2004 arbeidde han ved Rogaland skattefutkontor, og seinare ved Hordaland skattefutkontor frå 2005 til 2008. Etter reorganisering av skatteetaten haldt han fram i Skatt vest, der han hadde ulike stillingar fram til 2017. Frå 2017 til 2020 arbeidde han som politifullmektig/politiadvokat ved Vest politidistrikt. Han vart tilsett ved Advokatfirmaet Responsa AS sitt kontor på Voss i januar 2020.  Asgeir gir bistand innan dei fleste rettsområda. Han arbeider særleg med insolvens, fast eigedom,  og arve-/familierett. Asgeir tek oppdrag som forsvarar og bistandsadvokat i straffesaker.

Tonje Tvilde

Advokat
53 45 40 00/ 56 99 25 32

Tonje Tvilde er utdanna frå Universitetet i Bergen i 2011. Ho vart tilsett som advokatfullmektig og seinare advokat i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig der ho arbeidde i fem år før ho flytta «heim» til Voss. Der starta ho i juristjobb i Vegtilsynet. Tonje hadde i eit par månader eigen advokatpraksis før ho i august vart tilsett i Advokatfirmaet Responsa AS. Tonje arbeider ved vårt kontor på Voss og gir bistand innanfor dei fleste rettsområder. Ho arbeider særskilt med arbeidsrett og insolvens.