Fremtidsfullmakt: mulighet til å organisere fremtiden

Av advokatfullmektig Ragnhild Stople

De fleste har gjerne hørt om fullmakter. Noen har kanskje gitt fullmakt til en person de stoler på, eller handlet på vegne av en annen med deres fullmakt. Av og til kan det være behov for en skriftlig fullmakt for å hente ut pakker på andres vegne på postkontor og lignende. I slike tilfeller har fullmaktsgiver behov for at en annen opptrer på ens vegne her og nå, og gir bevisst uttrykk for ønsket om handlemåte ved å lage en fullmakt.

Men hva skjer dersom du blir forhindret i å ta bevisste valg rundt hvordan du ønsker at noen skal handle for deg? For eksempel dersom du opplever å bli svekket kognitivt ved demens eller andre sinnslidelser. Fremtidsfullmakter vil kunne gi deg anledning til å på forhånd peke ut hvem som skal kunne handle for deg samt angi deres handlerom før du havner i en slik tilstand at du ikke lengre er i stand til å handle på egne vegne eller be andre om å gjøre det.

Ordningen med fremtidsfullmakter supplerer ordningen med vergemål. Det er altså ikke slik at en er helt uten hjelp dersom en ikke har en fremtidsfullmakt. Fremtidsfullmakter kan imidlertid være mer fleksible og gi deg større anledning til å allerede nå sette gode rammer for dine ønsker dersom du skulle få behov for bistand. I denne korte artikkelen skal jeg forklare kort hva en fremtidsfullmakt er, og gi noen eksempler på hva som kan reguleres i en fremtidsfullmakt.

Hva skiller en fremtidsfullmakt fra en alminnelig fullmakt?

Som jeg allerede var inne på innledningsvis er fullmakter noe som en ofte må forholde seg til, og som kan variere veldig i form og innhold. For at en alminnelig fullmakt skal være gyldig er det nødvendig at fullmaktsgiveren er bevisst rundt hva han/hun gjør når en gir en annen person fullmakt til å opptre på ens vegne. Alminnelige fullmakter faller derfor vekk dersom fullmaktsgiver ikke lengre kan forstå innholdet i fullmakten. Dersom fullmaktsgiver ikke forstår innholdet på opprettelsestidspunktet er fullmakten ugyldig.

Alminnelige fullmakter kan vanligvis brukes fra de opprettes. En fremtidsfullmakt derimot må lages mens fullmaktsgiver er i stand til å forstå hva vedkommende gjør, men trer først i kraft når fullmaktsgiver ikke lengre er i stand til å forstå innholdet i fullmakten. Et vilkår er altså likt: fullmaktsgiver må være i stand til å forstå innholdet i fullmakten når den opprettes. Fremtidsfullmakten er imidlertid uten virkning all den tid fullmaktsgiver er i stand til å opptre på egne vegne og gi de rundt seg fullmakt til å foreta det han/hun ønsker. Det er først når fullmaktsgiver ikke lengre er i stand til å ta inn over seg og vurdere egne interesser at fremtidsfullmakten trer i kraft. Det må skyldes «sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred», og må føre til at fullmaktsgiver «ikke lengre er i stand til å ivareta sine egne interesser innenfor de områder som dekkes av fullmakten», jf. vergemålsloven § 78.

Ellers stilles det strengere formkrav til en fremtidsfullmakt enn det gjøres til de fleste alminnelige fullmakter. Det må gå klart frem av fremtidsfullmakten at den er nettopp en fremtidsfullmakt. Det er også krav om at fullmaktsgivers signatur må bevitnes av to uavhengige vitner. I visse tilfeller kan det også være lurt å sørge for at en har dokumentasjon på at fullmaktsgiver var i stand til å forstå innholdet i fremtidsfullmakten på opprettelsestidspunktet. Det er særlig i de tilfeller hvor fullmaktsgiver er en eldre person. Ofte vil en erklæring fra fastlegen om at fullmaktsgiver er klar over hva fremtidsfullmakten innebærer være tilstrekkelig.

Hva kan eller bør reguleres i en fremtidsfullmakt?

Fremtidsfullmakten må peke ut en konkret person som skal ha anledning til å handle i tråd med fullmakten. Denne personen bør være en troverdig person som fullmaktsgiver kan ha stor tillit til. Ofte velger man ektefelle eller barn – eller begge deler. Det er anledning til å peke ut flere «likestilte» fremtidsfullmektiger, eller lage en rekkefølge hvor man setter opp en person som «primær fullmektig», en annen som sekundær, osv. En kan da skreddersy innholdet og handlingsrommet til den enkelte fullmektig.

En må så vurdere hvordan den eller de navngitte personene skal kunne opptre på dine vegne dersom du ikke er i stand til det på egen hånd. Hva skal vedkommende kunne gjøre på dine vegne med tanke på dine økonomiske eller personlige interesser? Ønsker du at eiendommer som du ikke lengre er i stand til å benytte deg av skal selges? Skal pengene fra et eventuelt salg fordeles mellom barna dine, eller doneres til et veldedig formål? Kanskje en bestemt person skal kunne overta eiendommen? Forhold som har med fast eiendom å gjøre må konkretiseres særskilt i fremtidsfullmakten. Særlig dersom fullmektigen er ditt barn og pengene fra salg av fast eiendom skal fordeles mellom dine barn. Fullmektigen vil da i utgangspunktet være inhabil, ettersom disposisjonen vil tilgodese fullmektigen selv som ditt barn. Dersom fremtidsfullmakten er tydelig på at en slik disposisjon er fullmaktsgivers ønske kan den likevel gjennomføres.

Tilsvarende gjelder for alle disposisjoner i tråd med fremtidsfullmakten som på en eller annen måte tilgodeser fullmektigen. Dersom fremtidsfullmakten åpner for det må det komme særlig tydelig frem av fremtidsfullmakten slik at det ikke er tvil om at det er fullmaktsgivers bevisste ønske.

Av andre økonomiske interesser som bør reguleres i fremtidsfullmakten er særlig adgang til bankkonto: til å opprette og avslutte kontoer, opprette betalingsavtaler og betale fullmaktsgivers løpende utgifter fra fullmaktsgivers konto. Har en aksjer bør en gjerne fastsette noe om hvorvidt disse skal selges eller på annen måte forvaltes, og om utbytte kun skal gå inn på fullmaktsgivers egen konto eller om det skal investeres, fordeles, doneres eller på annen måte gis vekk.

Av personlige interesser er det særlig aktuelt å fastsette noe om hvilken tilgang fullmektigen skal ha til fullmaktsgivers brukere i sosiale medier. For mange vil det være ønskelig at disse avsluttes eller stenges/slettes dersom fullmaktsgiver ikke lengre er i stand til å benytte seg av dem på en fornuftig måte. Fullmektigen vil da behøve tilgang til kontiene for å avslutte dem.

Ellers bør en gjerne vurdere om fullmektigen skal gis anledning til å vurdere samtykke til behandling av personvernsopplysninger på vegne av fullmaktsgiver.

Til sist

Det er mye som kan reguleres i en fremtidsfullmakt, og innholdet i den enkelte vil variere ut fra fullmaktsgivers personlige forhold og ønsker. Uansett hva innholdet er, er det viktig at det formuleres på en klar og tydelig måte. Fremtidsfullmakten skal tolkes av både fullmektigen og av de instanser som må forholde seg til den som følge av fullmektigens bruk. Fullmaktsgiver vil på et eventuelt tidspunkt for fullmaktens ikrafttredelse ikke være i stand til å uttale seg om innholdet i den (da fullmaktsgiver på ikrafttredelsestidspunktet vil være svekket som følge av sinnstilstand). Med tanke på kravet til tydelighet kan en sammenligne fremtidsfullmakter med testament. Det er da ofte gunstig med bistand fra en tredjeperson som kan sørge for at dine særskilte ønsker kommer klart og tydelig frem.

Dersom du vurderer å opprette en fremtidsfullmakt kan du gjerne ta kontakt med oss. Vi bistår gjerne med opprettelse av fremtidsfullmakt og kan gi gode råd og tips rundt innholdet.

Relaterte saker

Råd

Nye reglar i arbeidsmiljølova

Råd, Siste nytt

Valdserstatning

Råd

Naturskadeerstatning og klargjøring i lovverket

Råd

Nye reglar for innleige frå bemanningsføretak

Råd

Har du tilsette på heimekontor?

Råd

Lovendring mellombels tilsetjing