Føredrag om framtidsfullmakt, arv og skifte

Tysdag ettermiddag heldt advokatfullmektig Frida Lødøen, advokat Tonje Tvilde og advokat Arild Birkeland føredrag for over 500 av Vekselbanken sine kundar på Voss. Føredraget handla om framtidsfullmakt, arv og skifte – viktige tema som det er kjekt å ha litt kunnskap om.

Konkurssal i Heiane Røyr

Advokat Kjell Petter Neset er bustyrar i konkursbuet Heiane Røyr AS, som arrangerer konkurssal i butikken på Heiane (ved sida av Spar-butikken) fredag 12.04.2024 og laurdag 13.04.2024. Salet blir gjennomført som timessal med mål om å tømme butikken.

Misfornøyd med svaret fra forsikringsselskapet?

Det blir stadig flere typer forsikringer på markedet. De fleste betaler store summer hvert år for å forsikre seg mot tap og skader. Mange er også dekket av forsikringer gjennom kredittkort, ektefelle/familiemedlem eller arbeidsgiver.

Kvinnedagen – framleis relevant?

Kvinnedagen markerer målet om likestilling mellom kjønna, og set fokus på å nedkjempe diskriminering på «alle samfunnsområder» jf. likestillingslova § 2. Men er dette framleis relevant i Noreg som trass alt har oppnådd eit nokså likestilt samfunn?

Omvendt valdsalarm – endringar i straffeprosesslova

Lovgjevar vedtok den 20. desember 2023 å legge til eit nytt kapittel i straffegjennomføringslova. Kapittel 17 d. om elektronisk kontroll av besøksforbod og kontaktforbod vil tre i kraft i løpet av 2024. Det er i desse dagar diskusjonar kring når lovendringa skal tre i kraft, men i utgangspunktet er det tale om 1. juli 2024. Ein vil i denne artikkelen gjere nærare greie for kva lovendringa vil innebere.

Bustyrar i konkurs

Hordaland tingrett har gitt Tonje Tvilde fornya tillit som bustyrar i konkurs som gjeld frå 1. januar 2024. Tvilde er ein av få bustyrarar som mottek oppdrag både frå rettsstad Bergen og Lofthus.

Advokatfirmaet Responsa har tilsaman 4 bustyrarar i konkurs fordelt på våre tre lokalkontor. I tillegg til bustyrarverv arbeider advokatane jamleg med verksemder som har behov for rådgjeving i ein krevjande økonomisk situasjon. Me gratulerer med oppnemninga!

Kva har du krav på ved forseinka fly eller tog?

Sommaren er ei tid der mange reiser både innlands og utanlands. Den store aukinga i talet på reisande, gjer at stadig fleire fly og tog vert forseinka eller kansellert. Men kva gjer du om flyet eller toget ditt vert forseinka? Har du oversikt over dine rettar i slike situasjonar?

Hva bør du gjøre om reisen må avbrytes?

Hvert år opplever mange reisende at de må avbryte ferien sin og reise hjem. En vanlig årsak er fysisk eller psykisk sykdom. I slike tilfeller kan reisende ha mulighet til å få dekket blant annet utgiftene til hjemreise under reiseforsikringen.
Som forsikringstaker har man imidlertid bevisbyrden for sitt krav, og det er viktig å sørge for at man har nødvendig dokumentasjon. Her er noen tips om hva som kan være avgjørende for å få dekning for utgifter til hjemreise.

Valdserstatning

1.januar i år trådte ny voldserstatningslov i kraft. Den nye lova inneber fleire endringar frå den oppheva voldsoffererstatningslova og ein skal kort nemne nokre her. I det høve er det grunn til å nemne at Advokatforeninga sitt bistandsutval har påpeika at dei meiner at den nye lova reelt sett inneber ei innstramming i fornærma sine rettar.